Contact

Headmistress
Asma S.A
Anjuman Takiya Primary School
Takiya Street
Bhatkal - 581320
Karnataka, India

Phone: +91 9901611301
Email: anjumantakiya111@gmail.com