Yasmin Banu Shaikh

Mrs. Yasmin Banu Shaikh

Assistant Teacher at Anjuman Takiya Primary School

Education:

  • PUC
  • NTC